ICT-infrastructuur: alles hangt met alles samen

Article type
Artikel
Publication date

Hoe maken we de juiste keuze tussen Office 365 of G Suite for Education? We willen werken in de cloud, maar wat zijn de consequenties? Hoe vertalen we de onderwijskundige visie naar ICT? En hoe zorgen we ervoor dat de mogelijkheden die ICT biedt, ook gebruikt worden door leraren? Het zijn vragen die naar voren kwamen tijdens de Werkdag Veranderen met ICT over ICT-Infrastructuur in november 2018. Een simpel antwoord blijkt niet te geven… 

Koen van der Werf, adviseur bij Kennisnet: “Als we het hebben over de ICT-infrastructuur van een school, dan gaat het om de devices, het Wifi-netwerk, het vaste netwerk, de internetverbinding en leermiddelen en toepassingen, al dan niet in de cloud. Dat laatste is overigens iets dat vraagt om een doordachte visie. Wat wil je bereiken met je onderwijs en hoe draagt de cloud-oplossing daaraan bij?” 

Ook de keuze voor digitale leermiddelen kan niet ondoordacht zijn, vindt Koen. “Dit heeft weer invloed op de keuze van je devices, informatiebeveiliging, de koppeling met andere software, het platform dat je kiest én het onderwijsproces. Kortom: draai je aan één knopje, dan zet dat ook andere zaken in de keten in werking. Daarom kun je alleen in samenhang naar ICT kijken. In de ideale situatie werken onderwijs en bedrijfsvoering samen, en ontzorgt ICT daarbij.”

Complexe realiteit 

Dat klinkt logisch, maar in de praktijk is het complex, vervolgt Bas Roset, adviseur bij Kennisnet: “De huidige situatie binnen een school of bestuur is bepalend. Vaak worden twee platforms naast elkaar gebruikt: leraren en leerlingen werken met G Suite, en besturen en ondersteunende diensten met Office. Dat zorgt voor twee keer beheer, complexe koppelingen en extra belasting voor leraren, die met beide platforms moeten werken. Alles in één keer veranderen is niet haalbaar, vanwege de hoge kosten en beschikbare tijd, die nodig is voor bijvoorbeeld scholing van medewerkers.” 

“Je zult bij het maken van ICT-keuzes altijd moeten schipperen tussen wat wenselijk is, en wat er nu is. Ons advies is om daarbij zoveel mogelijk de onderwijsvisie als basis te nemen en van daaruit de vertaalslag te maken naar de visie op ICT. Dit gegeven maakt tevens dat er geen eenduidig advies bestaat dat voor alle scholen en besturen geldt.” 

Een case met Office 365 en G Suite  

Tijdens de werkdag gaan de aanwezigen aan de slag met een casus, waarbij Office 365 of G Suite in gebruik wordt genomen. Samen bespreken ze hoe je leraren bewust kunt maken van het nut hiervan en hoe je zoveel mogelijk enthousiaste gebruikers krijgt. 

Zij delen de volgende tips:

  • Deel positieve ervaringen en successen van koplopers
  • Doe het voor, help ermee te werken en geef zelf het goede voorbeeld
  • Maak een (digitale) groep voor koplopers, zodat zij samen enthousiast blijven
  • Betrek gebruikers en bespreek hun wensen en ergernissen
  • Gebruik diverse communicatiekanalen om mensen te bereiken en te enthousiasmeren, zoals videoboodschappen, kleine sessies, groepen in digitale applicaties, één op één gesprekken.

Sociogram

Neem de mensen om wie het gaat mee in het ICT-veranderproces, vervolgt Koen, die hiermee een bruggetje maakt naar de leerdag. “Weet wie er belangrijk zijn en belang hebben. Relaties kun je in beeld brengen met een sociogram: het speelveld dat impact heeft. Zelf ben je een verbinder en heb je een belangrijke rol in het delen van ‘het waarom’. Ga dus ‘vlooien’: bouw relaties, geef aandacht, ga op de koffie. De verbinding is nodig voor de eerste stap in de verandering.” 

Dat sociogram blijkt écht de nodige inzichten te geven, zo zeggen de aanwezigen na een korte oefening: “Ik zie dat er geen communicatielijnen zijn tussen de mensen met kennis van de inhoud en mensen met kennis van de techniek. Daar ga ik een platform voor maken zodat uitwisseling ontstaat.” En: “De directeuren hebben een belangrijkere rol dan ik dacht. Ik ga volgende week meteen afspraken met hen maken.” 

Meer lezen?

Kennisnet heeft allerlei publicaties met kennis en tips geschreven rondom ICT-infrastructuur