Integraal educatief kindcentrum: geen schotten meer

Article type
Artikel

Kinderen niet in hokjes plaatsen. Elk kind opvang en onderwijs bieden dichtbij huis, ongeacht de omstandigheden. Dát is het idee achter het nieuw op te richten integraal educatief kindcentrum (IEKC) in de gemeente Oost Gelre - waar regulier basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal onderwijs, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de jeugdzorg hun krachten bundelen. Kwartiermaker IEKC Will van der Zanden: “Wij willen kijken naar wat er past bij een kind.”

“Het huidige onderwijs is sterk gescheiden. Passend onderwijs probeert daar wel iets aan te doen. Vanuit het idee: hoe minder specifiek de problematiek van een kind, des te dichter bij huis het onderwijs nu georganiseerd is”, vertelt Van der Zanden. Passend onderwijs heeft geleid tot een aantal lichte verschuivingen binnen het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

Visie IEKC

Van der Zanden: “Maar wij geloven dat je nog veel sterker kunt ontschotten. Door alle onderwijstypen met elkaar te verbinden én elkaars nabijheid op te zoeken.” Om dat te bereiken, hebben in Oost Gelre regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang,  jeugdzorg en gemeente hun krachten gebundeld. Of kinderen nu basisonderwijs volgen, of naar speciaal onderwijs gaan: voor alle kinderen uit de omgeving komt er één plek waar opvang, onderwijs en zorg samenkomen. “Deze visie bestaat al langer, maar doordat we een krimpregio zijn en er wat moet gebeuren om alle voorzieningen op peil te houden, kan ons plan sneller worden uitgevoerd.” 

Hoe ziet het IEKC er straks uit in de praktijk? “Als een kind bij ons in het IEKC binnenkomt, dan willen we kijken wat het kind nodig heeft. En hoe we daar het beste op kunnen inspelen. Dus niet uitgaan van bijvoorbeeld alleen het IQ, het gedrag, de handicap of de leerproblemen. Dat betekent dat je soms een kind dat normaliter in een van de clusters terecht zou komen, nu mét behulp van het cluster zo regulier mogelijk kan laten meedraaien in die basisgroep. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. We mikken op een vergaande symbiose.” 

ICT-vraagstukken

De nauwe samenwerking die vereist is in een IEKC, zorgt wel voor een aantal ingewikkelde ICT-vraagstukken. Leerling-administratiesysteem. Leerlingvolgsysteem. Het digitaal stellen van leerdoelen. Leermiddelen. “Iedereen werkt met verschillende systemen. En iedereen op zijn eigen manier. Alle kinderen die specifieke onderwijs- en/of ondersteuningsbehoeften hebben, moeten verplicht ook een ontwikkelingsperspectief hebben. Maar iedereen werkt met eigen systemen waarin dat ontwikkelingsperspectief wordt vormgegeven.” Dus hoe los je dat op? Als IEKC is het lastig om een compleet nieuw en sluitend systeem te laten ontwikkelen. “Dat loopt in de miljoenen.” Dus oriënteren Van der Zanden en zijn toekomstige collega’s van het IEKC zich op bestaande systemen. 

“In de oriëntatie wordt met elkaar bepaald welke wensen en eisen het IEKC heeft aan de ICT-inrichting. De markt zal ten dele tegemoet komen aan de vereiste functionaliteiten. Bij de specifieke wensen en eisen waar de markt nu nog geen antwoord op heeft, zal maatwerk geboden moeten worden. We zijn afhankelijk van de markt. We denken dat onze wensen en eisen nauw verwant zullen zijn bij vergelijkbare concepten en trekken graag gezamenlijk op om de markt hierop te bevragen.” 

Stand van zaken

Sinds de zomer van 2017 is een aantal werkgroepen actief om het IEKC verder gestalte te geven. “Vooralsnog met de doorvertaling van missie en visie en uitgangspunten naar een concreet plan. Want nu komt het erop aan: wat willen we daadwerkelijk en hoe gaan we dat realiseren? Hoe zet je bijvoorbeeld leeftijdsgroepen bij elkaar? Hoe geïntegreerd of participerend gaan de verschillende speciaalonderwijs-groepen werken? In de eerste helft van 2018 starten nieuwe werkgroepen die zich onder andere ook bezig gaan houden met de ICT-vragen. Wat voor soort inhoudelijk systeem gaan we gebruiken? Gaan we werken met iPads of niet? 

Van der Zanden heeft er vertrouwen in. “Met kleine stapjes komen we er. De vijf besturen die hierin participeren, kijken allemaal op dezelfde manier tegen het IEKC aan. Iedereen heeft er flink in geïnvesteerd en iedereen ziet het als een grote kans. Misschien wordt het wel een blauwdruk voor meer IEKC’s in de toekomst. Het wordt ook gezien als een soort leertraject, zowel op bestuurlijk als op inhoudelijk niveau.”