Richting en ruimte aan schoolleiders

Article type
Artikel
Publication date

Uit de startfase van de versnellingsvraag 'Hoe zorgen we er voor dat schoolleiders goed ICT-beleid kunnen maken?' kwam naar voren dat ‘richting’ en ‘ruimte’ belangrijke factoren zijn om te komen tot een goed ICT-beleid.

Richting en ruimte voor schoolleiders realiseer je door het werken aan ICT-competenties te verankeren in de beleids- en HRM cyclus. En dat op een manier die recht doet aan de eigenheid van elke school en schoolleider. 

Houvast door functioneren en beoordelen

De beleidscyclus biedt scholen houvast bij hun strategische en tactische ontwikkeling. Het is een proces waarin persoonlijk overleg plaatsvindt tussen schoolleiders en bestuur. De meeste schoolbesturen hebben in hun generieke beleidscyclus een HRM-deel opgenomen. Dit gaat vooral over de competenties van medewerkers, het maken van afspraken over hun ontwikkeling en het beoordelen van hun functioneren. Hier kun je ICT-competenties en ontwikkeling in mee nemen. 

Richting: van abstract naar concreet

De plannen rond ICT en onderwijs in de strategische plannen van een school zijn vaak abstract. Toch geven ze een inkadering van de manier van het denken binnen het bestuur: welke instrumenten en taken worden op bestuursniveau opgepakt? Welke taken horen bij de scholen? En op welke faciliteiten kunnen zij een beroep doen? In de gesprekken over de schoolontwikkeling tussen bestuur en schoolleiding wordt richting gegeven aan dit soort 'generieke voornemens' door ze specifiek en concreet te maken voor de school en de schoolleider. 

Ruimte: verschillende uitgangspunten en ambities

De uitgangspunten en de ambities van scholen binnen een bestuur kunnen onderling sterk verschillen. Bijvoorbeeld door de teamsamenstelling of de krimp/toename van het aantal leerlingen. Dit biedt  de schoolleider ruimte om specifieke afspraken te maken die er voor zijn/haar school toe doen ('wat gaan we vastleggen?'). Daarnaast geeft het hem of haar ruimte om samen met het team aan de slag te gaan ('hoe gaan we dat doen?'). 

Dialoog tussen bestuur, schoolleider en team

In het gesprek tussen de bestuurder en de schoolleider ligt het zwaartepunt op het zetten van een stap door de schoolleider en de school. De uitkomsten van de dialoog vinden hun plek in de beleidscyclus, bijvoorbeeld in de verslaglegging van de gesprekscyclus of in het school (jaar)plan. Daarmee ontstaat een 'formele' taak om te werken aan ICT-competenties. Ook worden de afspraken op die manier gemonitord. De schoolleider kan op zijn beurt de dialoog aangaan met zijn team over de ICT-competenties en wat dat betekent in hun werk. De uitkomsten van de dialoog kunnen een plek krijgen in de HRM-afspraken met leraren. 

Borging door programmamanager

De programmamanager let op de plek van ICT-competenties in de beleidscyclus. Deze manager heeft enerzijds de taak om binnen de besturen overkoepelende thema’s op het vlak van leren en lesgeven met ICT en innovatie op de agenda te zetten. Het werken aan ICT-competenties is zo'n overkoepelend thema. Aan de andere kant heeft de programmamanager de taak om de behoeften bij besturen en scholen op het vlak van leren en lesgeven met ICTte signaleren en te verbinden met de expertise en het opleidingsaanbod. Deze taak is in de praktijk complex, omdat met verschillende autonome organisaties wordt samengewerkt. 

Bron: Eindnotitie versnellingsvraag CLC Arnhem