"Snappet heeft veel voordelen mits je de tool op de juiste manier inzet"

Article type
Interview
Publicatiedatum

De scholen van Stichting Klasse maken gebruik van Snappet, een adaptief onderwijsplatform en een tool voor learning analytics. Om leraren te helpen het maximale uit Snappet te halen, begeleidt een Snappet-coach hen. We spraken hierover met Bart Tuerlings, leerkracht en Snappet-coach bij OBS De Venen in Reeuwijk. “De Snappet-coaches zijn enthousiast over het werken met digitale leermiddelen en hebben dit concept omarmd. Onze taak is om collega’s te begeleiden en hopelijk daarbij ons enthousiasme over te brengen.”
 

“Het mooie van zo’n adaptief digitaal leermiddel is dat het niet alleen maar gaat om domweg sommetjes en opgaven maken. Het is voor de leerkracht mogelijk om alle leerlingen een gedeelte van de lestijd aan hetzelfde leerdoel te laten werken. Afhankelijk van de tijdsorganisatie is er ook veel ruimte om de kinderen het leerdoel op eigen niveau te laten verwerken. De marge hierbij is een jaar terug en maximaal een jaar vooruit. 
Met behulp van werkpakketten, die door de leerkracht op individueel niveau zijn samengesteld, werken de leerlingen ook nog aan persoonlijke leerachterstanden.
 
Als je bijvoorbeeld breuken wilt oefenen, dan laat je de kinderen die dat nog lastig vinden opdrachten maken op basisniveau. Kinderen die verder zijn, kun je dan al laten oefenen met het gelijknamig maken van breuken. Of zelfs al breuken koppelen aan procenten of kommagetallen. Ook kun je rapporten inzien van kinderen per vak. En vervolgens inzoomen op domein en de leerdoelen die bij dat domein horen.” Zo weet je precies wat ieder kind nodig heeft.

Minder nakijkwerk

“Nog een groot voordeel van Snappet: tijdens de les heb je via het zogenaamde dashboard als leraar meteen zicht op waar een kind vastloopt. Als je wilt, kun je meteen extra instructie geven. Bovendien scheelt het veel nakijkwerk; het systeem kijkt alles na behalve open opgaven (bij bijvoorbeeld taal of begrijpend lezen). De tijdwinst die dat oplevert, kun je gebruiken om de gemaakte fouten te analyseren. Waarom wordt een bepaalde opgave door een (groot) aantal leerlingen fout gemaakt? En hoe speel ik daarop in? Tegelijkertijd moet je nooit helemaal varen op het systeem. De intuïtie en dagelijkse observaties van de leraar zijn net zo belangrijk. Je hebt een kritisch oog nodig om te duiden of de informatie die Snappet geeft ook klopt. Je moet rekening houden met de omstandigheden van het kind maar ook met bijvoorbeeld datavervuiling, zoals een spelfout of een punt waar een komma moet staan als het rekenen betreft.

Het (door het systeem bepaalde) streefniveau binnen Snappet lijkt iets lager te liggen dan bij de methode- en Citotoetsen. Daardoor doen leerlingen veel succeservaringen op. Op deze wijze zorgt het systeem ervoor dat kinderen op een heel positieve manier aan het leren zijn. Tegelijkertijd is dat een valkuil: wanneer het systeem aangeeft dat het streefniveau is behaald, sluit dit niet altijd aan bij de eisen en verwachtingen van de leerkracht. Wanneer het streefniveau van de leerling (door het systeem) laag is ingesteld, zal de leerling dit niveau snel behaald hebben. De leerkracht verwacht misschien net iets meer van dit kind en heeft de leerling op basis van zijn of haar maatstaven het doel nog niet bereikt. Je wilt het kind nog meer opgaven van een leerdoel laten maken om te checken of er nog meer groei mogelijk is. Iets om je als leerkracht bewust van te zijn.”

Digitaalvaardig

“Kortom: Snappet heeft veel voordelen als je er goed mee weet te werken. Wij als Snappet-coaches zijn de enthousiastelingen die binnen Stichting Klasse vanuit hun enthousiasme en passie voor het werken met digitale leermiddelen vooroplopen. Wij zijn zelf getraind op expertniveau en begeleiden nu mensen door de hele stichting. Soms beginnen we met de schooldirectie. Als daar twijfel bestaat over de inzet van Snappet, bijvoorbeeld vanwege weerstand tegen het werken met tablets of zorgen om de kwaliteit van de wifi binnen een schoolgebouw, dan kijken wij naar oplossingsrichtingen. We laten vervolgens aan de teams zien wat Snappet is en wat het oplevert in de dagelijkse praktijk." Ook intern begeleiders (IB’ers) worden door de Snappet-coaches ondersteund bij vraagstukken: hoe verhouden de Snappet-data zich tot de methodetoets- en Cito-resultaten en hoe laat je kinderen met een eigen of alternatieve leerroute gebruikmaken van Snappet? Ook leggen de Snappet-coaches groepsbezoeken af. We kijken mee met leerkrachten en helpen hen met eigen hulp- en leervragen.”

Het systeem geeft alle betrokkenen inzicht in de ontwikkeling van een kind: leerkracht, leerling, schoolmanagement, ouders.

Routes om te enthousiasmeren

"Om leraren mee te krijgen en ze enthousiast te maken voor Snappet, worden verschillende middelen ingezet. Van een jaarlijkse opfristraining tot een intervisiebijeenkomst  waar updates besproken worden en leerkrachten samen tot nieuwe inzichten proberen te komen, onder begeleiding van een Snappet-coach als daaraan behoefte is. Ook geven we op aanvraag tekst en uitleg. We trainen leerkrachten, in groepjes of individueel. Ingestoken op de dagelijkse praktijk van het lesgeven. Daarnaast peilen we hoe het niveau is bij de leerkrachten op de verschillende scholen. We inventariseren en clusteren hun vragen om daar vervolgens gericht op in te gaan.

De afgelopen jaren is Snappet ook steeds veranderd. Snappet neemt de feedback van gebruikers serieus en daarom wordt er steeds continu doorontwikkeld. Dit leidt tot nieuwe versies met een gebruiksvriendelijkere interface en nieuwe relevante functionaliteiten.
De ene leraar is een stuk meer digitaal vaardig dan de andere en gaat gemakkelijker om met nieuwe functionaliteiten en een nieuwe interface. Wij proberen iedereen mee te krijgen en tot een planmatige aanpak te komen die past bij de school en de leerkrachten.”

Planmatig inzetten

"Onze ambities? Snappet nog planmatiger inzetten. Ondanks de grote verschillen tussen onze scholen. Om maar een voorbeeld te noemen: op een Jenaplanschool gebruik je Snappet anders dan op een school met veel nieuwkomers. Toch willen we een basisniveau bepalen: wat mag je van leerkrachten verwachten over hoe ze met het systeem omgaan? En welke onderwijskundige keuzes moeten ze minimaal kunnen maken op basis van de data uit Snappet? Zo kunnen we nog gestructureerder gaan werken met Snappet en ons onderwijs nog beter afstemmen op de behoeften van onze leerlingen.”