Handleiding voor kleine besturen over Regie op Onderwijskwaliteit

Download

In deze brochure vind je handreikingen waarmee je als relatief klein schoolbestuur invulling kan geven aan ‘goed bestuurlijk handelen’. Rekening houdend met je schaalgrootte en de (vrijwillige) betrokkenheid van ouders. Lees ook hoe andere scholen hiermee omgaan en wat voor hen goed werkt. 

Veel veranderingen 

De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd voor schoolbesturen in het primair onderwijs. Op 1 januari 2017 trad de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen in werking, waarin er veel aandacht is voor de interne toezichthouder. Ook het toezicht van de onderwijsinspectie is veranderd. Deze beoordeelt bij haar schoolbezoeken niet meer alleen het onderwijs, maar ook het intern toezicht en het bestuurlijk handelen en toetst bovendien of het bestuur goed zicht heeft op de kwaliteit van de scholen. 

Dit heeft zijn weerslag op de verhoudingen binnen stichtingen en verenigingen. Vooral bij kleine besturen, die vaak nog bestaan uit vrijwilligers. Zij krijgen te maken met zaken die voorheen vielen onder de verantwoordelijkheid van een directeur. Ook lijkt er nu meer afstand te zijn tussen de besturen en de school, terwijl voor kleine besturen de betrokkenheid bij de school juist belangrijk is.

Vragen van kleine besturen

Veel kleine besturen vragen zich af wat bovenstaande veranderingen voor hen betekenen: 

  • Wat wordt er precies van ons gevraagd als het gaat om ‘sturen op kwaliteit van het onderwijs’?
  • Hoe pak je dat zo aan dat je voldoet aan de kwaliteitseisen en de betrokkenheid van (vrijwillige) ouders in stand blijft?
  • Hoe maak je aan mensen buiten de school duidelijk wat de kwaliteit van het onderwijs is, liefst op zo’n manier dat het niet veel extra werk kost?
  • Hoe kun je de evaluaties die je binnen de school doet, gebruiken voor het verhaal dat je vertelt aan bestuur, ouders, inspectie en andere belanghebbenden?
  • Hoe zorg je dat de verschillende rollen (intern toezichthouder, bestuur, directie, medezeggenschapsraad) niet door elkaar gaan lopen?

In de brochure vind je antwoorden op deze vragen en handreikingen om hier in de praktijk mee om te gaan. 

Grotere organisatie? 

Is jouw organisatie wat groter en wil je ook aan de slag met kwaliteit? Bekijk dan de aangepaste brochure voor grote(re) besturen.