De Broekheurne: vakoverstijgend en meer geïntegreerd taalonderwijs

Innovatievraag
Children reading

Kunnen we de taalontwikkeling van leerlingen versterken door vakoverstijgend of schooloverstijgend organiseren?

Innovation question category

Anders organiseren

De afgelopen twee jaar heeft Obs De Broekheurne  hard gewerkt aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. De taalontwikkeling van leerlingen blijft echter een belangrijk aandachtspunt; het gros van de leerlingen heeft ouders van niet-Nederlandse afkomst waardoor er sprake is van een taalachterstand. De Broekheurne wil het onderwijs daarom 'anders organiseren' en startte in september 2020 een innovatievraag. 

Status

Afgerond
Januari 2021

In het schooljaar 2020-2021 onderzoekt De Broekheurne, onderdeel van Integraal kindcentrum De Posten in Enschede, hoe de groepen anders georganiseerd kunnen worden. Gestart is met een onder-, midden- en bovenbouw, zodat er meer groepsoverstijgend gewerkt wordt. Daarnaast bekijkt de school of leerpleinen of unit-onderwijs van meerwaarde kunnen zijn.

Om de taalontwikkeling verder te versterken, wil De Broekheurne taal meer geïntegreerd en vakoverstijgend aanbieden. En samen met collega-school Cbs Mecklenburg, die ook hoort bij IKC De Posten, startte er een pilot ‘Taal en bewegend leren’. 

De Broekheurne laat zich bij de innovatievraag inspireren door good practices uit de rest van het land en deelt op haar beurt ervaringen met Mecklenburg en de sector.

Beoogde resultaten 

  • Een betere taalontwikkeling bij de leerlingen
  • Kinderen worden meer aangesproken op hun talenten en hun nieuwsgierigheid wordt meer geprikkeld, zodat ze meer eigenaarschap nemen en ze zich beter ontwikkelen
  • Leraren stemmen hun onderwijs beter af op de ontwikkeling en talenten van kinderen
  • Meer zicht op hoe het onderwijs het beste ingericht kan worden zodat dit de taalontwikkeling ten goede komt

IKC De Posten bestaat uit een peuteropvang en twee scholen van twee verschillende besturen: Obs De Broekheurne van Consent en Cbs Mecklenburg van VCO. Hoewel beide basisscholen vanwege hun denominatie een andere doelgroep aantrekken, is de ontwikkelingsproblematiek van leerlingen op beide scholen gelijk. De Broekheurne heeft de innovatievraag ingediend, maar de beide scholen leren van en met elkaar en werken op projectbasis samen.