PCOU Willibrord werkt samen met private partijen aan een innovatielab

Innovatievraag
jongetje programmeren

Hoe komen we tot een innovatielab Digitale Geletterdheid, waarbij een duurzame samenwerking tussen publiek en privaat het uitgangspunt is?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Veel scholen en leraren zoeken manieren om digitale geletterdheid te integreren in hun onderwijs. Het digitaal vaardig maken van leerlingen vraagt echter ook om digitale vaardigheden van leraren. Om beide groepen te laten kennismaken en experimenteren met digitale geletterdheid, wil PCOU Willibrord een innovatielab ontwikkelen in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Het lab is niet voorbehouden aan het onderwijs, maar wordt ook opengesteld voor inwoners en bedrijven van Utrecht. 

Status

Afgerond
April 2021

De innovatievraag van PCOU Willibrord is gericht op het realiseren van een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs door middel van een innovatielab. Door de coronamaatregelen is er nog geen fysiek lab waar leerlingen naartoe kunnen komen, maar ontstonden er wel andere mooi initiatieven, zoals een pilot met leskisten. Het afgelopen jaar zijn er contacten gelegd met andere scholen en opleidingen, waardoor kennis breed gedeeld wordt. Ook zijn de eerste stappen gezet om in de toekomst samen te werken met private partijen in de regio.  

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag

  • Er worden lessen ontwikkeld die passen bij (de leerlijn) digitale geletterdheid en die geïntegreerd met andere vakgebieden en op verschillende niveaus aangeboden kunnen worden.
  • Als alternatief voor een fysiek innovatielab komt er een pilot met leskisten met alle benodigde materialen voor de ontwikkelde lessen. 
  • Een lerend netwerk waarin professionals uit primair en voortgezet onderwijs kennis en lesideeën delen. Communities of practice vinden al (online) plaats in samenwerking met de Katholieke Scholenstichting Utrecht.
  • Het opgestelde ethisch paspoort dat is opgesteld aan de hand van het Ethiekkompas geeft houvast bij het aangaan van gesprekken met commerciële partijen.
  • Een e-publicatie over het proces aangevuld met reflecties en leerpunten. 

Tips

Zelf aan de slag met een innovatievraag op het gebied van digitale geletterdheid en/of een innovatielab? Dit zijn de tips van PCOU Willibrord:

  • Begin klein en zet één stap tegelijkertijd zodat je steeds kunt bijsturen.
  • Een innovatielab is geen doel op zich maar een middel om digitale geletterdheid te bereiken. Is een fysiek lab nog niet mogelijk? Onderzoek of er andere manieren zijn om scholen toegang te geven tot de benodigde apparatuur en materialen.
  • Schaf geen ICT-middelen of gadgets aan ‘voor de leuk’, maar denk goed na over welke doelen je ermee wil bereiken.
  • Samen kom je verder dan alleen: kijk of je op deelgebieden kunt samenwerken met andere schoolbesturen of onderwijsinstellingen.

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met Jennifer Schipper-de Laet, programmacoördinator innovatie bij PCOU Willibrord.

Visuele samenvatting innovatievraag (PCOU)

Download

Wat zijn de do's en don'ts in een publiek-private samenwerking?

visualisatie innovatielab

Ethisch paspoort als uitgangspunt voor samenwerking met bedrijven

Interview

PCOU Willibrord startte een innovatielab met als uitgangspunt een duurzame samenwerking met bedrijven in de regio.

Kinderen maken vlog

Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om digitaal vaardig te worden, zodat zij voorbereid zijn op de toekomst waarin digitale vaardigheden een grote rol spelen. Om dit te realiseren wil PCOU Willibrord digitale geletterdheid een plek geven in het onderwijs op al haar 41 scholen (30 primair onderwijs en 11 voortgezet onderwijs). Een struikelblok hierbij is dat niet alle leraren al voldoende digitaal geletterd zijn. Het op te zetten innovatielab moet bijdragen aan de digitale geletterdheid van zowel de leraren als de leerlingen. 

Om het innovatielab een duurzaam karakter te geven, zoekt PCOU Willibrord samenwerking met de gemeente, bedrijven en andere partners in zowel de publieke als private sector. Het idee is dat er al veel kennis beschikbaar is, maar dat deze beter verbonden kan worden. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van ‘Communities of Practices’, bijeenkomsten waar leerlingen en leerkrachten van verschillende scholen samenkomen en die vooral bedoeld zijn om nieuwsgierigheid te prikkelen.

Volg de ontwikkelingen ook via de Instagram van het innovatielab.

tekening  Innovatielab PCOU Willibrord

Innovatielab

Vlog: update van PCOU Willibrord over haar innovatievraag

video

Een innovatielab waar leerlingen en leerlingen kunnen experimenteren met digitale geletterdheid. Projectleider Jennifer Schipper reflecteert op het proces.