SSPOH onderzoekt effectiviteit van database voor extern onderwijsaanbod

Innovatievraag
kind boek en computer

Hoe kunnen we ‘Niet stapelen, maar vervangen’ nog beter aan laten sluiten bij de wensen van gebruikers én de effecten meetbaar maken?

Innovation question category

Onderwijs en ICT

Of het nu een museum is of Staatsbosbeheer, allemaal organiseren ze onderwijsactiviteiten. In Den Bosch is dit aanbod verzameld in een database. Scholen zien direct welk leerdoel ze met een externe activiteit kunnen vervullen. Niet stapelen, maar vervangen dus! Maar hoe effectief is deze werkwijze eigenlijk? SSPOH zoekt het uit.

 

Status

Afgerond
Januari 2021

Bij SSPOH werken zestien scholen met ‘Niet stapelen maar vervangen (NSMV)’. Dit houdt in dat externe activiteiten, zoals een klassenbezoek aan de bibliotheek of het theater, niet bovenop het curriculum komen, maar erin geïntegreerd worden en lessen vervangen. De innovatievraag: hoe effectief is NSMV? heeft als resultaat een onderzoeksrapport opgeleverd met een positieve conclusie: de beoogde doelen zijn behaald. Een mooi resultaat dat zorgt voor meer draagvlak om NSMV verder uit te rollen in ’s-Hertogenbosch en wellicht ook daarbuiten. 

Dit zijn de resultaten van de innovatievraag: 

  • Uit kwalitatief onderzoek op de zestien deelnemende scholen blijkt dat het lesaanbod is verrijkt met externe activiteiten en dat deze activiteiten zijn geïntegreerd in het curriculum. Voor leerlingen betekent NSMV dat ze gemotiveerder zijn en gelijkere kansen krijgen. 

  • Door de positieve onderzoeksresultaten is er meer draagvlak ontstaan voor vervolgstappen: verder onderzoek, promotie van NSMV en uitrollen in ’s-Hertogenbosch en wellicht ook daarbuiten. 

  • Er is een omslag gemaakt van aanbodgericht naar vraaggericht denken. Scholen plannen de externe activiteiten niet meer omdat een organisatie ze aanbiedt, maar omdat ze zelf vanuit de lesmethode of vanuit hun thematische werkwijze op zoek gaan naar passende activiteiten.  

Tips  

Zelf aan de slag met een innovatievraag op dit gebied? Dit zijn de tips van SSPOH:  

  • In het onderzoek is aan de scholen gevraagd welke tips ze zouden geven aan andere scholen die geïnteresseerd zijn in NSMV. Voor scholen in ’s-Hertogenbosch was ‘gewoon starten’ het meest gegeven antwoord. ‘Begin klein en houd zelf de regie’ waren de aanvullingen.   

  • Als scholen in een andere gemeente willen starten, zijn een aantal enthousiaste pilotscholen en een enthousiast schoolbestuur van belang. Niet stapelen maar vervangen is een transitie van aanbod- naar vraaggericht werken voor scholen, lokale educatieve aanbieders en de gemeente. In ’s-Hertogenbosch zag iedereen direct de meerwaarde ervan in. Deze transitie duurt voor een hele gemeente minimaal 2 tot 3 jaar. Het is te veelomvattend om als één school te doen. 

  • Wil je het effect meten van NSMV? Dan is een gespecialiseerd bureau dat bekend is met het onderwijs, zoals Oberon, zeer aan te bevelen. 

Wil je sparren over dit onderwerp? Neem dan contact op met SSPOH. 

Binnen én buiten de klas leren blijkt een goede combinatie!

Interview

PO-schoolbesturen in ’s-Hertogenbosch (SSPOH) onderzochten het effect van een bestaand programma waarbij educatieve activiteiten van buiten school de lessen deels of geheel vervangen.

Kinderen die tekenen

Onderzoeksrapport: evaluatie proces 'Niet Stapelen maar vervangen' (SSPHO)

Download

Evaluatieonderzoek van het proces 'Niet stapelen, maar vervangen' in ‘s-Hertogenbosch.

In de Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs ’s-Hertogenbosch (SPOH) werken vier schoolbesturen samen: ATO Scholenkring, SIGNUM, Leijestroom en Filios Scholengroep. Ook de basisscholen Iman Albogari, Antonius Abt en de Vrije School zijn in de stichting vertegenwoordigd.

Voortgekomen uit een versnellingsvraag

Elke dag krijgen de basisscholen een aanbod voor leerzame projecten op het gebied van gezondheid, technologie, sport, cultuur en natuur van Bosche educatieve partijen (GGD, bibliotheek, NME-centrum, etc.). Inmiddels wordt op 33% van de scholen het externe aanbod ingebed in het onderwijs en gekoppeld aan leerlijnen en leerdoelen van SLO. Zij zijn de afgelopen jaren aan de slag gegaan met de versnellingsvraag ‘Niet stapelen, maar vervangen.  Een van de gewenste resultaten van deze versnellingsvraag was de ontwikkeling van een gestructureerde database met zoekmachine. Maar hoe werk je daarmee in de praktijk?

Inmiddels bestaat er een intensieve samenwerking tussen alle partijen via een ‘model van zes bouwstenen. De bouwsteen Onderzoek en ontwikkeling is nog niet ver uitgewerkt, maar wel belangrijk voor het slagen van het traject. Daar is deze innovatievraag op gericht.

Het onderzoek is in eerste instantie kwalitatief: hoe denken kinderen, ouders en de leraren over de nieuwe aanpak en sluit het programma aan bij hun wensen en behoeften? Maar op termijn ook kwantitatief: wat zijn de effecten op de leeropbrengsten? Met de inzichten worden randvoorwaarden, succes- en faalfactoren inzichtelijk en kan de organisatie van samenwerkende partijen het proces verder verbeteren. 

Vlog: tussentijdse update van SSPOH over haar innovatievraag

video

Werkt de database met aanbod van sport- en cultuurorganisaties in Den Bosch voor scholen?

Reacties

Reactie toevoegen

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.